Wat vinden wij belangrijk?

Een leefbare samenleving zorgt ervoor dat het aantrekkelijk wonen is in je gemeente. Om ervoor te zorgen dat we deze leefbare samenleving behouden, en verbeteren waar nodig, heeft ELAN een aantal standpunten opgesteld. Dat zijn standpunten waaraan naar ons inzicht de komende jaren extra aandacht besteed moet worden. De standpunten zijn hierna ingedeeld per thema.

wonen

Wonen

Er is landelijk een acuut tekort aan woningen, waardoor de huizenprijzen naar ongekende hoogten stijgen. Ook in Cranendonck heerst dit probleem. De vraag is groter dan het aanbod. Hierdoor kunnen inwoners van jong tot oud  lastig een woning vinden in Cranendonck.  Om de continuïteit van onze gemeente te bewaken zal de focus de komende jaren gelegd moeten worden op het bouwen van woningen, voor iedere doelgroep, in álle kernen.

900

AZC Cranendonck

De aanwezigheid van het AZC op de voormalige Nassau-Dietzkazerne zorgt de afgelopen jaren voor veel overlast in met name Maarheeze en Budel.  Het  initiatiefvoorstel van ELAN  – niet meewerken aan een definitieve vestiging van het AZC én een bevolkingspeiling over de toekomst van het gebied – werd op 8 maart 2022 aangenomen en is dus de route die door de gemeente wordt gevolgd.

Economie & werkgelegenheid

Economie & Duurzaamheid

De gemeente Cranendonck is een bedrijvige gemeente. Wij zijn dan ook trots dat tal van ondernemingen uit verschillende sectoren zich in Cranendonck hebben gevestigd. Wij vinden dat het ondernemersklimaat ook in de toekomst aantrekkelijk moet blijven en dat het onderwijs in Cranendonck hierbij goed aansluit,

Financiën

Wij zijn voorstander van een realistisch, sober en efficiënt begrotingsbeleid. Realistisch en sober begroten zorgt voor duidelijkheid, transparantie en, meest belangrijk, een sluitende begroting.

Verenigingen

Onze zes kernen beschikken over een rijk verenigingsleven, daar zijn we trots op.  Het verbindt en zorgt voor ontspanning en draagt zo bij aan leefbare en hechte kernen.

Foto leefbaarheid

Leefbaarheid

Ons Cranendonck moet aantrekkelijk zijn om er te wonen en te werken. Dat willen we bereiken door onze gemeente aantrekkelijk te houden door de tradities van iedere kern te behouden, en het verenigingsleven te stimuleren.

Sociale gemeente

Sociaal domein

Wij geloven dat het investeren in de zelfredzaamheid van inwoners van groot belang is. Inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben moeten zich gehoord voelen bij een gemeente die meedenkt en proactief handelt.

budelgemeentehuis-e1376386553651

Bestuur & Organisatie

Wij zijn groot voorstander van een realistische
no-nonsense bestuursstijl in onze gemeente. Dat houdt wat ons betreft in dat er daadkrachtig en transparant wordt bestuurd door een College van Burgemeester en Wethouders. Bovendien moet bij initiatieven sprake zijn van een ‘ja, mits’ benadering in plaats van een ‘nee, tenzij’.

Foto1

Sport, Cultuur & Toerisme

Bewegen en sporten is van onschatbare waarde voor jong en oud, zodat we gezond en weerbaar blijven. Het bevorderen van een actieve leefstijl en sporten vindt ELAN belangrijk.

Afbeelding Afval december '21

Afval

De kosten voor het ophalen van huisafval zullen de komende jaren gaan stijgen. De oorzaak hiervan ligt met name in de hoge kosten voor gemeenten voor het verwerken van het afval. ELAN is voorstander van het motto “de vervuiler betaalt”, waarbij de inwoner die vaker gebruikt gemaakt van de vuilophaalservice ook meer betaalt dan een inwoner die daarvan minder gebruik maakt.

 

Afbeelding1

Regionale ontwikkelingen

Vaak worden er door de gemeenteraad ook beslissingen genomen over onderwerpen die van invloed zijn op Cranendonck, maar zich afspelen buiten de gemeentegrenzen. Dit gaat om zaken die regionaal worden geregeld.  Voorbeelden hiervan zijn de GGD, de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio en de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Hoewel deze zaken misschien niet direct tot de verbeelding spreken zijn ze zeker niet onbelangrijk. Daarom is het ook belangrijk dat Cranendonck hier ook in meepraat, zodat onze belangen ook worden meegenomen.

Download hier ons verkiezingsprogramma

Als u op de onderstaande knop klikt, vindt u ons verkiezingsprogramma 2022-2026.

Download hier onze kieslijst

Als u op de onderstaande knop klikt, vindt u onze kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Al 25 jaar een vaste waarde als politieke partij in de gemeente Cranendonck!

Contact

Social Media

Copyright 2024 ELAN