Afval

De kosten voor het ophalen en het verwerken van afval zullen de komende jaren gaan stijgen. Dat komt met name omdat het verwerken van afval steeds duurder wordt. De Rijksoverheid heeft door middel van het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval aan gemeenten de opdracht te geven te bewerkstelligen dat 75% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden. 

In Cranendonck kennen we vier manieren van het ophalen van huisafval. Ten eerste is er de gele zak (PMD) waarmee het plastic, blikgoed en de verpakkingskartons wordt opgehaald. Ten tweede hebben we de de groene afvalbak (GFT) waarmee het tuin, groente- en fruitafval wordt opgehaald. Als derde is er de grijze afvalbak waarmee het restafval wordt opgehaald. Als vierde is er de ophaal van oud papier en karton. Daarnaast hebben we nog de milieustraat in Maarheeze. 

Kosten

In totaal bedragen de kosten van de gemeente voor het ophalen en verwerken van afval ruim drie miljoen euro per jaar. Een kleine 10% daarvan kan de gemeente ophalen via o.a. de inkomsten uit de milieustraat. De overige gelden worden opgehaald door de afvalstoffenheffing.

De kosten voor de inwoner voor het ophalen van verwerken van het huisafval (de afvalstoffenheffing) zijn onverdeeld in twee categorieën: het vast tarief en het variabel tarief. Het vast tarief is het tarief dat ieder huishouden in de gemeente Cranendonck betaalt en het tarief dat voor iedereen gelijk is. Het variabel tarief is het tarief dat men betaalt bij bijvoorbeeld het ophalen van de grijze afvalbak. 

Standpunt kosten

Wij vinden dat het motto “de vervuiler betaalt” moet gelden in het afvalbeleid, maar dat het afval wel voor ieder inkomen betaalbaar moet blijven. Dat betekent dat het afvaltarief niet onnodig moet worden verhoogd. Het afvalbeleid dient immers geen ‘winstpost’ te zijn voor de gemeente.  Wanneer het noodzakelijk is om afvalkosten te verhogen dient dat wat ons betreft zoveel mogelijk te gebeuren binnen het variabele tarief. Op deze manier sluit de verhoging aan bij het motto “de vervuiler betaalt” en worden de lasten voor het ophalen van het huisafval het meest eerlijk verdeeld. Bovendien vinden wij dat er bij een verhoging van de afvalkosten ook gekeken moet worden naar de service die aan de inwoner wordt verleend.