Thema AZC Cranendonck

Cranendonck heeft een geschiedenis die ver teruggaat als het gaat om het opvangen van mensen. Vanaf 1956 werd de Nassau-Dietzkazerne gebouwd en deze heeft tot aan 2005 huisvesting geboden aan (Duitse) militairen. Vanaf eind jaren ’80 tot 2016 bood Cranendonck ook onderdak aan zo’n 300 asielzoekers in Budel-Dorplein. Zij verbleven in het Rijksmonument De Cantine in Budel-Dorplein. In 2014 kwam daar ook een asielzoekerscentrum bij in de voormalige Nassau-Dietzkazerne, gelegen tussen Budel en Maarheeze.  In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het definitief ophogen van de bewoningscapaciteit naar 1500 plaatsen voor een periode van tien jaar. ELAN stemde destijds tegen dit voorstel, omdat wij tegenstander waren van een grootschalig asielzoekerscentrum in onze plattelandsgemeente. 

Het raadsbesluit is door het college van B&W en het COA uitgewerkt in een bestuursovereenkomst, waarin afspraken en wederzijdse verplichtingen zijn opgenomen. De einddatum van de bestuursovereenkomst is 8 februari 202
8.

De huidige stand van zaken

Het COA is thans gevestigd op de Nassau-Dietzkazerne op basis van een ontheffing van het bestemmingsplan (welke nog altijd alleen de bestemming ‘defensieterrein’ toestaat. Deze ontheffing kon in juli 2014 (toen het asielzoekerscentrum zich vestigde in de kazerne) voor maximaal 10 jaar worden verleend. Dat betekent dat de ontheffing van het bestemmingsplan 10 jaar later, dus op 1 juli 2024 eindigt. Vanaf dat moment verblijft het asielzoekerscentrum ‘illegaal’ op de Nassau-Dietzkazerne en zal zij haar activiteiten moeten staken en verwijderen.

Het COA heeft in december 2020 een verzoek aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarmee beoogde zij de wijziging van het bestemmingsplan van (een deel van) het terrein te bewerkstelligen, zodat er definitief een AZC gevestigd zou kunnen worden in Cranendonck. Vanwege het ontbreken van draagvlak onder de inwoners en de lokale politiek, heeft het COA in 2021 besloten om dit verzoek weer in te trekken. Op het  moment  van schrijven heeft de gemeente geen toekomstplannen van het COA in behandeling.

De overlast

Sinds de vestiging van het asielzoekerscentrum in 2014 is de overlast die door bewoners van het AZC wordt veroorzaakt, geleidelijk aan toegenomen. De aanmeldstraat die in 2018 zijn intrede deed, speelde hierbij een substantiële rol. Het aanmeldcentrum heeft ervoor gezorgd dat de toestroom van ‘veiligelanders’ in Cranendonck sterk toenam. En daarmee nam ook de overlast sterk toe. Met name de kernen Maarheeze en Budel kregen én krijgen het zwaar te verduren. Dagelijks krijgen inwoners te maken met fietsendiefstal, winkeldiefstal, diefstal uit garages of huizen, geweld tegen inwoners, steekpartijen, aanrandingen, onzedelijk gedrag jegens vrouwen en meisjes, belaging (veelal jegens vrouwen/meisjes), openbare dronkenschap, drugsgebruik en zwartreizen in de trein. Het is zelfs zo erg dat diverse mensen niet meer het station in Maarheeze durven te gebruiken, vanwege de aldaar heersende onveiligheid.

De gemeente en het COA probeerden tevergeefs de afgelopen jaren de overlast terug te dringen. Zo zijn er de volgende maatregelen genomen: extra politie, extra boa’s, een ketenmarinier, een functionaris bewonerscontact, een buurtpreventieteam en stewards rondom het station Maarheeze. Deze maatregelen hebben onvoldoende gewerkt, waardoor inwoners nog steeds dagelijks overlast ondervinden. Inwoners voelen zich onveilig in hun eigen woon- en leefomgeving. Hierdoor is het draagvlak voor een AZC in onze gemeente tot een nulpunt is gedaald en onherstelbaar  beschadigd.

Het raadsbesluit van 8 maart 2022

In de gemeenteraadsvergadering van 8 maart 2022 werd gestemd over een initiatiefvoorstel van ELAN. Het initiatiefvoorstel beoogde aan te sturen op beëindiging van de AZC-activiteiten op de  voormalige Nassau-Dietzkazerne per 1 juli 2024 en de inwoners van Cranendonck inspraak te geven over de toekomst van het gebied van de Nassau-Dietzkazerne. 

Het initiatiefvoorstel werd – na een amendement – unaniem door alle partijen aangenomen en luidt:

– Niet mee te werken aan de huidige plannen van het COA om te komen tot een langdurig grootschalig AZC, COL (centrale opvanglocatie) en POL (procesopvanglocatie).

– Het huidige AZC en COL en POL in Cranendonck per 1 juli 2024, op het moment dat de vergunning afloopt, te beëindigen en tot die tijd alle middelen in te zetten om het Rijk en COA te bewegen om de overlast en onveiligheid optimaal te beperken.

– De komende jaren te gebruiken om samen met de eigenaar en de inwoners te onderzoeken wat zij als toekomstige bestemming zien voor de voormalige legerplaats in Cranendonck en daarmee de gebiedsontwikkeling voor het hele gebied weer op te pakken.

Het bovenstaande betekent dat de exploitatie van het AZC per 1 juli 2024 zal moeten worden beëindigd door het verlopen van de ontheffing van het bestemmingsplan. Bovendien wil de gemeenteraad door middel van een bevolkingspeiling van de inwoners horen wat zij met het gebied van de voormalige Nassau-Dietzkazerne willen. Als ELAN conformeren wij ons aan de uitslag van die bevolkingspeiling. Dat is wat ons betreft de meest zuivere vorm van democratie. Wethouder Driessen – de verantwoordelijk wethouder voor het organiseren van deze bevolkingspeiling – heeft de boodschap gekregen deze bevolkingspeiling te realiseren.

Wijziging landelijk beleid

Het kabinet – in de persoon van Staatssecretaris Eric van de Burg – is bezig om wetgeving voor te laten bereiden die het kabinet meer mogelijkheden te geven om asielopvang te forceren. Hoewel onduidelijk is hoe de wetgeving er precies uit gaat zien, heeft de Staatssecretaris in een Kamerbrief laten weten gemeenten desnoods te willen dwingen tot het bieden van asielopvang voor asielzoekers. Volgens het laatste nieuws zijn de Kamerstukken voor deze wetgeving medio september klaar en worden deze vervolgens voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. 

Wat het bovenstaande voor Cranendonck gaat betekenen is verre van duidelijk. Zo gauw het wetsvoorstel online verschijnt zullen we de inhoud en de betekenis daarvan via onze kanalen delen. 

Wij vinden dat de Staatssecretaris het raadsbesluit van 8 maart 2022 van de gemeenteraad, moét respecteren. Wij vinden dat de belangen van onze inwoners meer waard zijn dan het asielbelang. Onze standpunt die wij aan de Staatssecretaris hebben overhandigd, leest u hier:

Tekst bezoek E. van de Burg

En nu?

Wij gaan  de landelijke politieke partijen oproepen om niet in te stemmen met de wetgeving van de Staatssecretaris. 
Daarmee is een aanvang gemaakt tijdens het bezoek van mw. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging en Joost Eerdmans & Willem Rutjens van JA21 aan Cranendonck op 4 juli 2022, georganiseerd door bezorgde inwoner Harm van Leuken. De bijdrage die wij aan BBB en JA21 hebben overhandigd leest u hier:

Bijdrage ELAN bezoek Tweede Kamerleden d.d. 4 juli 2022 (versie J. Eerdmans)

Wij roepen de inwoners van Cranendonck op om ons hierin te steunen willen we een duidelijk en krachtig signaal maken. Stilzitten, achteroverleunen en roepen ”het maakt toch niets uit” is niet aan ons besteed en wat ons betreft onacceptabel willen we de regie over de toekomstige bestemming van het gebied van de voormalige Nassau-Dietzkazerne in eigen hand houden.

Ook zullen wij aansturen op het organiseren van de bevolkingspeiling en het College van B&W scherp houden om de overlast in onze kernen te beëindigen.