Een commissievergadering vol emoties

Gisterenavond vergaderde de adviescommissie in de raadszaal. Voorafgaand aan de vergadering stonden ouders en kinderen uit Budel-Dorplein bij de voordeur van het gemeentehuis met spandoeken. Om 19:30 uur, bij de start van de vergadering, werd door de aanwezige kinderen een petitie overhandigd aan de wethouder met de (video)boodschap, ingesproken door de kinderen, dat in Budel-Dorplein een school moest worden behouden met kwalitatief goed onderwijs. De heer Vaes zette deze woorden met zijn inspraakreactie kracht bij en riep op tot het behoud van een school in Budel-Dorplein.

Aanleiding

De aanleiding tot de petitie en het inspreken is het besluit van Skozok om nog maar op één school in Budel-Schoot / Budel-Dorplein les te gaan geven en het daaropvolgende besluit van de gemeente om basisschool De Wereldwijzer als tijdelijke locatie aan te wijzen. Dat betekent dat basisschool St. Andreas wordt gesloten en dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 per september 2023 ook school gaan volgen in De Wereldwijzer (groep 1 t/m 4 volgt al school op de Wereldwijzer).

Het besluit berust – aldus de directeur van Skozok die gisteren toelichting gaf op het besluit – op de teruglopende bezetting van beide scholen en het lerarentekort dat voortduurt. De kwaliteit van het onderwijs en voldoende begeleiding voor ieder kind werd daardoor kwetsbaar. De kwaliteit kwam steeds verder onder druk te staan, waardoor – aldus de directeur van Skozok – een besluit nodig was. 

Twee leden van de medezeggenschapsraad van St. Andreas gaven een reactie, waarin zij aangeven dat de kinderen in het geheel niet centraal staan in het besluit van Skozok en de gemeente. Verder hekelen zij de wijze waarop het proces wordt gelopen. Er zijn nog geen concrete plannen met handen en voeten voor een nieuwe locatie tussen beide kernen in en de criteria die zij hebben aangeleverd waar een tijdelijke locatie aan moet voldoen zijn onvoldoende meegenomen.

Reactie ELAN

Wat ons met name raakte was de ingesproken videoboodschap van de leerlingen die werd getoond in de raadszaal. Los van alle emoties, details en overwegingen die gisteren over tafel zijn gegaan is wat ons betreft de boodschap van de Medezeggenschapraad van St. Andreas gisteren het meest van belang:

“de kinderen moeten in dit proces centraal staan”.

Iets waar wij het helemaal mee eens zijn.

Als ELAN staan we ervoor dat iedere kern van Cranendonck beschikt over een eigen schoolvoorziening dat kwalitatief goed onderwijs kan bieden aan de leerlingen. De afwezigheid van een school in een kern tast de leefbaarheid en de binding van de gemeenschap aan. De keuze van Skozok om terug te gaan naar één locatie is wat ons betreft dan ook zeer onwenselijk, ook al begrijpen we het argument van Skozok dat de kwaliteit van onderwijs onder druk staat. De sluiting van st. Andreas is absoluut een klap voor Budel-Dorplein, dat hebben de inspraakreacties gisterenavond extra benadrukt.

Van belang is dus dat er snel helderheid komt wat betreft de tijdelijkheid, omdat de onduidelijkheid daarover voor onrust zorgt. In dat kader baart de ‘brede ontwikkeling’ die in de beantwoording van het college naar voren komt, ons zorgen. We willen voorkomen dat besluitvorming over de definitieve locatie voor een nieuwe school waar zowel in Dorplein als Schoot draagvlak voor is, nog langer op zich laat wachten. Een lang traject van besluitvorming levert uitsluitend meer onzekerheid op voor de inwoners, het wantrouwen groeit en, het belangrijkste, de kinderen zijn er absoluut niet mee gediend. En daar moet het wel om gaan: “de kinderen moeten in dit proces centraal staan”.