housebuilding, new building, construction site-1407499.jpg

Thema Wonen

Er is landelijk een acuut tekort aan woningen, waardoor de huizenprijzen naar ongekende hoogten stijgen. Ook in Cranendonck heerst dit probleem.  De vraag is groter dan het aanbod. Hierdoor kan onze jeugd geen woning vinden, en zijn ze genoodzaakt om langer thuis te blijven wonen. Daarnaast kunnen ouderen vanwege het lage aanbod van onder meer  levensloopbestendige woningen niet doorstromen.  Hierdoor verlaten veel burgers uit noodzaak onze gemeente, en dat vinden wij ontzettend jammer. Om de continuïteit van onze gemeente te bewaken zal de focus de komende jaren gelegd moeten worden op het bouwen van woningen, voor iedere doelgroep.

Voorrang eigen inwoners 

Er is een wetswijziging van de Huisvestingswet in voorbereiding, waardoor gemeenten woningen kunnen reserveren voor haar eigen inwoners. Het wetsvoorstel spreekt over een percentage van 30% voor sociale koopwoningen (woningen met een prijs tot €355.000,00) dat door gemeenten aan eigen bewoners mag worden toegewezen.
Wij juichen dit voorstel toe en zullen op het moment dat de wet wordt aangenomen, het college van B&W de opdracht geven om de wetswijziging ook in Cranendonck toe te passen.

Daarnaast willen wij dat de gemeente bij eigen woningbouwprojecten ervoor zorgt dat een substantieel deel van de te bouwen woningen eerst aan onze eigen Cranendonckers wordt aangeboden.

Actiever grondbeleid

De gemeente Cranendonck moet zelf meer grond gaan verwerven. Als de gemeente meer gronden in eigendom heeft, kunnen in de toekomst geschikte locaties voor (grootschalige) woningbouw eenvoudiger worden aangewezen. Ook kunnen we hiermee de regie houden, waardoor ‘wildbouw’ wordt voorkomen.

Daarnaast kan de gemeente hiermee ook CPO-projecten ondersteunen. CPO-projecten zijn projecten waarbij deelnemers collectief een bouwproject gaan ontwikkelen. Voorbeeld hiervan is CPO Os Moen. Met ruim 50 inschrijvingen trachten zij een stuk grond in Cranendonck te bemachtigen om woningen op te bouwen. 

Variatie van het woningaanbod

Variatie in het woningaanbod zorgt ervoor dat er voor iedere doelgroep een voldoende woningaanbod is. Er moeten dus voldoende starterswoningen, seniorenwoningen en eengezinswoningen worden gebouwd. Ook moet er meer gedaan worden met het planologisch splitsen van bijvoorbeeld grote(re) huizen, boerderijen en (voormalige) winkels in meerdere woningen. 

Maar ook moeten we vooruitdenken naar de toekomst. Nederland heeft te maken met een sterk vergrijzende samenleving. De woonbehoefte van de ouderen is veelal gericht op gelijkvloerse woonruimte. Zo lang er niet voldoende geschikte woonruimte voor de oudere is, zullen zij niet bereid zijn om hun woning te verlaten. Daarmee stokt de doorstroom. 

We willen de komende tijd in kaart gaan brengen wat de precieze woonbehoefte in Cranendonck wordt, gelet op de veranderende samenleving. Bij toekomstige projecten kunnen we dan sturen, zodat het project beter aansluit bij de woningbehoefte in Cranendonck.

Flexibele woonvormen

Er moet op korte termijn worden gestart met het aanbieden van verschillende vormen van flexibele bewoning (zoals het inrichten van leegstaande gebouwen, tinyhouses en prefab woningen).
Dit kan uitkomst bieden aan woningzoekenden die met spoed op zoek zijn naar tijdelijke of meer betaalbare woonruimte. Maar dit kan ook interessant zijn voor mensen met meer diverse woonwensen.

Communicatie

Er moet gezocht worden naar structurele oplossingen rondom de langdurige behandeling van (ver)bouwdossiers. Hierbij denken we aan het tijdig en intensiever betrekken van praktijkpartners (architecten, bouwadviseurs, bouwbedrijven etc.). Daarnaast moet er ingezet worden op de werving van voldoende (gekwalificeerd) personeel.
Wij vinden dat de burger in de gemeente een actieve partner moet vinden die proactief handelt en meedenkt om een (ver)bouwinitiatief te realiseren.