Thema Economie & Duurzaamheid

Cranendonck beschikt over een levendig bedrijfsleven met tal van ondernemers in veel verschillende sectoren.
We beschikken over twee grote industrieterreinen (Airpark te Budel en Den Engelsman Rondven te Maarheeze), en kleinere industrieterreinen zoals ’t Inne in Budel. Daarnaast maken we onderdeel uit van twee ondernemersregio’s (Brainport en Keyport). Een levendige industrie zorgt ook voor  werkgelegenheid en heeft een positieve invloed op onder andere het verenigingsleven, lokaal onderwijs en de lokale welvaart. Daarbij is dus ook de verbinding tussen de ondernemers en de gemeente van groot belang. Zo blijft Cranendonck ook naar de toekomst een bedrijvige gemeente.

Investeren in (technisch) onderwijs 

Investeren in onze Cranendonckse jeugd is van groot belang. Zowel het reguliere als het technische onderwijs wordt aangeboden in Cranendonck. Het BIVAK-onderwijs, waarbij onze jeugd onderwijs kan volgen voor een toekomst in de techniek- en bouwsector, juichen wij van harte toe. Cranendonck beschikt immers over tal van bedrijven in de technische sector en de bouwsector. Doorstroming van jeugd vanuit het technisch/bouwonderwijs naar onze eigen Cranendonckse ondernemers zou hier een mooi gevolg van zijn.

Daarnaast willen we ons hard maken voor een volledige Havo- en vwo-opleiding in Cranendonck. Zo kan onze jeugd in de eigen gemeente het middelbaar onderwijs volgen.

Onze agrariërs

Vanuit de landelijke politiek krijgen onze agrariërs te maken met tal van wetten en verplichtingen. Daardoor wordt het ouderwets boeren steeds moeilijker.

Wij vinden dat de invloed die de gemeente op de agrariërs heeft, gericht moet zijn op een bestendige toekomst voor de agrariërs. Dus: niet tegenwerken, maar proactief meedenken. 

We wensen alle agrariërs in de gemeente Cranendonck een mooie toekomst toe, maar begrijpen dat er ook agrariërs zijn die bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van bedrijfsopvolging genoodzaakt zijn om te stoppen met boeren. Het project Buitenkans hielp deze stoppende agrariërs om te zoeken naar mogelijkheden rondom een eventuele herbestemming van het (ex)-boerenbedrijf. Wij vinden dat dit project voortgezet moet worden, zodat stoppende boeren ondersteund kunnen worden bij de herbestemming van hun bedrijf. 

Duurzaamheid in Cranendonck

Zonne-energie

Cranendonck levert met de drie zonneparken De Raak, d’Aasdonken en Aardbransven een grote bijdrage om aan de voorgeschreven klimaatdoelstellingen te voldoen. Daarnaast moeten we niet vergeten dat ook Nyrstar al beschikt over een groot zonnepark en concrete plannen heeft om een twee zonnepark aan te leggen.

Kortom: Cranendonck heeft voor wat betreft grootschalige zonneparken een voldoende bijdrage geleverd en hiervoor genoeg landbouwgrond beschikbaar gesteld. De focus moet nu verlegd worden naar het opwekken van zonne-energie op daken. De gemeente heeft hier budget voor beschikbaar gesteld, zodat inwoners tegen een laag rentepercentage zonnepanelen aan kunnen schaffen. 

Windmolens

ELAN is tegenstander van het plaatsen van windmolens in onze gemeente.

Opvang van (regen)water 

Gemeenten ontkomen niet meer aan het treffen van maatregelen tegen de verandering van het klimaat. Zo heeft ook Cranendonck vaker te kampen met bijvoorbeeld hevige regenbuien. Hierdoor kunnen rioleringen overbelast raken, waardoor deze kunnen overstromen. De gemeente levert hieraan haar bijdrage door bijvoorbeeld water op te vangen in kleinschalige bassins in wijken (o.a. in Maarheeze en Budel). Maar ook u als burger kan hieraan een steentje bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen en vasthouden van regenwater in uw eigen tuin of in uw eigen wijk. Wij zien het bewust maken van de inwoner als een opgave voor de gemeente, maar ook van de inwoner zelf.